Cins Değişikliği
Cins Değişikliği

a) Tanım ve Açıklama

Cins değişikliği, bir taşınmaz malın cinsinin, yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale; bağ, bahçe, tarla vb. iken arsaya; arsa veya arazi iken, bağ, bahçe ve benzeri duruma dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlemdir.

b) İstenen Belgeler

1.
Cins değişikliği istenen taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya bilgi,

2.
Taşınmaz malın maliki veya temsilcisinin fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport, avukat kimliği veya temsil belgesi,

3.
Yapısız iken yapılı hale gelen taşınmaz malların cins değişikliği işlemlerinde, yapı kullanma izin belgesi veya işlemin yapılmasında sakınca olmadığına dair Belediye/Valilik yazısı.

4.
Taşınmaz mal sahibinin veya hissedarlarının bir adet 6 x 4 cm. büyüklüğünde son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı, vergi kimlik numaralarını gösterir vergi dairesinden alınmış belge.


c) Tescil İstem Belgesinin Yazım Örneği

1)
Yukarıda niteliği gösterilen taşınmaz malın "Kargir ev" olan cinsinin, Çankaya Kadastro Müdürlüğünün 17/07/1999 tarih ve 390/1372 sayılı yazıları ve ekli değişiklik beyannamesi gereğince "ARSA" olarak değiştirilmesini talep ile ...

2)
Yukarıda niteliği gösterilen taşınmaz malın tamamı Salih KAFADAR ve Hilal KAFADAR adlarına ½ hisselerle kayıtlı iken, bu kerre bizler Rabia ŞAHİN ve Tuğba ŞAHİN bizzat hareketle iş bu taşınmazımızın "Ev" olan cinsinin Ordu Kadastro Müdürlüğünden tanzim ettirmiş olduğumuz 25/06/1999 tarih ve 1256 sayılı değişiklik beyannamesinde gösterildiği üzere "Arsa" olarak değiştirilerek tapuya tescilinin yapılmasını talep ile..

3)
Yukarıda niteliği gösterilen taşınmaz malın 2/16 hissesi ben Mehmet kızı Şengül ER 7/16'şar hissesi de bizler Ahmet evlatları Filiz ER ve Ali ER adlarına "Avlulu Kargir ve Ahşap Ev" cinsi ile kayıtlı iken, Samsun Kadastro Müdürlüğünce 15/05/1998 tarihinde tanzim edilen değişiklik beyannamesinden de anlaşılacağı üzere "Avlulu Kargir ve Ahşap Ev" yıkılmış olduğundan, cinsinin "Arsa" olarak değiştirilerek tapuya tescilini talep ile ...

4)
Yukarıda niteliği gösterilen Antalya ili merkez ilçesi Arapsuyu köyü 2960 ada 45 parsel sayılı bodrum zemin ve bir normal katlı pansiyonun tamamı Ahmet kızı Huriye DÖRTGÖZ ve Süleyman oğlu Gürsel DÖRTGÖZ adına yarı yarıya kayıtlı iken; bu kez Huriye DÖRTGÖZ 'ün Kophenhag Büyükelçiliğinden düzenlemeli 20.11.1998 tarih ve 2313 sayılı vekaletnameye istinaden, yetkili vekili ben Abdullah ERDOĞAN bilvekale (vekaleten) hareketle haiz olduğum yetkiye istinaden ve ben Gürsel DÖRTGÖZ de bizzat hareketle, Konyaaltı Belediyesince verilen 23.06.1999 tarihli yapı kullanma izin belgesi ve Konyaaltı Belediyesi İmar Müdürlüğünce onaylı 07.06.1999 tarih ve 5/17 sayılı Genel İnşaat projesi ve Kadastro Müdürlüğünce düzenlemeli değişiklik beyannamesinde görüldüğü üzere, taşınmazın cinsinin "Bodrum ve zemin ve bir katlı otel" olacak şekilde değiştirilerek tescilini talep ile emlak rayiç değerinin 10.000.000.000 (on milyar) TL. olduğunu 492 sayılı Harçlar Kanununa göre yukarıda gösterilen değerin emlak vergisi değerine yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle bulunacak değerden düşük olmadığını, aksi halde aradaki farkın V.U.K. na göre cezalı olarak tahsil edileceği hususunun Tapu Sicil Müdürü tarafından tarafımıza bildirildiğini beyan ederiz.


d) Tapuya Tescil Örneği

Kadastro müdürlüğü tarafından düzenlenen tescil bildirimleri, tapu sicil müdürlüğüne gönderildikten sonra; tapu sicil müdürlüğü tarafından tescil işlemi yapılır. "Taşınmazın Niteliği" sütunundaki cinsi kırmızı mürekkepli kalemle terkin edilerek, tarih ve yevmiye numarası yazıldıktan sonra, mavi veya siyah mürekkepli kalemle yeni cinsi yazılır.


e) Tapu Senedinin Yazım Örneği

Taşınmaz malın "Kargir Ev" olan cinsinin, Çankaya Kadastro Müdürlüğünün 17/07/1999 tarih ve 390/1372 sayılı yazıları ve ekli değişiklik beyannamesi gereğince "Arsa" olarak değiştirilerek tesciline istinaden düzenlenmiştir.


f) İşlemin Mali Yönü

492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı Tarifenin (13.a,c) pozisyonlarına göre;

1.
01.Ocak 1983 tarihinden önce inşaatı bitip iskân ruhsatının alındığının ve inşaata ilişkin Emlak Alım Vergisinin ödendiğini belgelendirilmesi halinde tashih harcı alınmadan,

2.
Tapu sicilinde kayıtlı olan arsa ve arazi üzerinde yeniden inşa olunan bina vs. tesisler nedeniyle (yani yapısız iken yapılı hale getirilmesi nedeniyle) 13/a pozisyonunda belirtilen Binde 15 ve sosyal mesken vs. nitelikteki binalar nedeniyle yine 13/a pozisyonunun ikinci paragrafında belirtilen Binde 7.5 oranındaki harçlar ilgili maliye kuruluşunca tahsil edileceğinden, bu harçların ödendiğinin belgelendirilmesi halinde harç tahsil edilmeden, (Vergi dairesinden yazı getirilememesi halinde aşağıdaki cezalı harç tahsili hükmünün uygulanarak işlemin yapılması ve maliye kuruluşuna ihbarda bulunulması gerekir.)

3.
Yukarıda belirtilen hususlar dışında kalan her çeşit cins ve kayıt tashihinde emlak vergisi değerinden az olmamak üzere beyan edilecek değer üzerinden 13/c pozisyonu uyarınca, Onbinde 5 oranında harç tahsil edilerek,

Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret de tahsil edildikten sonra, taleplerin karşılanması gerekir.

Cins Değişikliği İşlemlerinde Cezalı Harç Tahsili:

492 sayılı Harçlar Kanununda değişiklik yapan 2339 sayılı Kanunun 96-b maddesi ile (4) sayılı tarife ile ilgili olarak eklenen fıkrada, "bu Tarifenin 13 numaralı bendinin (a) ve (c) fıkralarında belirtilen işlemlerden Emlak Vergisi Beyannamesi verilmesini gerektirenlerin 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 27. inci maddesinde yazılı ek süre sonuna kadar tapuda gösterilmemesi halinde harç % 50 fazlasıyla alınır." hükmü yer almaktadır.

Buna göre cins değişikliği ile ilgili olarak Emlak Vergisi Beyannamesinin verildiğinin belgelendirilememesi halinde 13.c maddesindeki harç % 50 fazlası ile tahsil edilecektir.

13.a maddesindeki harçlarla ilgili olarak da ilgili maliye kuruluşuna harcın % 50 fazlası ile tahsil edilmesi yolunda duyuru yapılması gerekmektedir.

 
 
 
 
:: Diğer Hizmetler + tüm hizmetleri gör
 
- Mars Taahhüt
- Gayrimenkul Alım Satım
- Gayrimenkul Kiralama
- Tapu
- Veraset Hizmeti
- İntikal Hizmeti
- Ekspertizlik Hizmeti
 
 
Pro WEB